ISSN (print) 1995-2732
ISSN (online) 2412-9003

 

download

Abstract

The results of the microstructure examination by light and scanning electron microscopy (SEM) and electron microprobe analysis of nonmetallic inclusions in high-strength invar alloys, deoxidized on various embodiments, are presented. The most suitable chemical composition of deoxidizing mixture is proposed.

Keywords

Invar alloys, deoxidization, nonmetallic inclusions, electron microprobe analysis.

Koptseva Natalia Vasilyevna – D.Sc. (Eng.), Professor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia.

Efimova Yuliya Yuryevna – Ph.D. (Eng.), Associate Pofessor, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia.

Chukin Dmitriy Mikhailovich – Postgraduate Student, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia.

Golubchik Eduard Mikhailovich – Ph.D. (Eng.), Associate Pofessor, Nosov Magnitogorsk State Technical Uni-versity, Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dabala Manuele – Professor at the Department of Industrial Engineering of Padova University, Italy.

1. Kulikov I.S. Raskislenie splavov [Alloys deoxidation]. Moscow: Metallurgiya, 1975. 504 p.

2. Samarin A.M. Fiziko-khimicheskie osnovy raskisleniya stali [Physical-chemical basis of steel deoxidation]. Moscow: AN USSR, 1956, 152 p.

3. Steelmaking Data Sourcebook. N.Y. Tokyo: Gordon & Breach Science Publ. 1988. 325 p.

4. Pretsizionnye splavy: Spravochnik; pod red. B.V.Molotilova [Precision Alloys. Handbook edited by B.V. Molotilov]. Moscow: Metallurgiya, 1983, 438 p.

5. Chukin M.V., Golubchik E.M., Kuznetsova A.S., Rodionov Yu.L., Korms I.A., Kasatkin A.V., Poduzov D.P. Razrabotka kompozitsii mnogofunktsionalnykh splavov invarnogo klassa s rasshirennymi ekspluatatsionnymi kharakteristikami. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University]. 2013, no. 3(43), pp. 62-66.

6. Chukin M.V., Golubchik E.M., Gun G.S., Koptseva N.V., Efimova Yu.Yu., Chukin D.M., Matushkin A.N. Issledovanie fiziko-mekhanicheskikh svoistv i struktury vysokoprochnykh mnogofunktsionalnykh splavov invarnogo klassa novogo pokolenija. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova [Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University]. 2014, no. 1(45), pp. 43-47.

7. Zakharov A.I. Fizika pretsizionnykh splavov s osobymi teplovymi svoistvami [Physics of precision alloys with special thermal properties]. Moscow: Metallurgiya. 1986. 97 p.

8. Storms E. Tugoplavkie karbidy [Refractory carbides]. Translat-ed from English. Moscow: Atomizdat, 1970. 304 p.

9. Chukin M.V., Koptseva N.V., Golubchik E.M., Chukin D.M., Medvedeva E.M. Issledovanie rezhimov termicheskoy obrabotki pri proizvodstve vysokoprochnykh invarnykh splavov novogo pokoleniya [Investigation of heat treatment conditions in the production of high-strength invar alloys of a new generation]. Metallurg [Metallurgist]. 2014, no. 4, pp.97-101.